در حال بارگذاری...
تعبیر خواب

زمان تعبیر شدن خواب ها

زمان تعبير شدن خواب ها

زمان تعبیر شدن خواب ها

در مقاله پیش رو تعبیر خوابها در زمان های مختلف را بیان کرده ایم :

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت

ساعت 6-10 شب: رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.

ساعت 10 شب تا 2 صبح: در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا 50 سال تعبیر می شود.

ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح: در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از 15 روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.

ساعت 5/4 صبح: در سپیده دم از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.

ساعت 5/4 تا  6 صبح: پس از سپیده دم از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.

ساعت 6 صبح: در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.

ساعت 10 صبح: تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی 2 روز. تعبیر می شود.

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی:

در روایت ازسلمان فارسی (ره):
روز 6 ام ماه: بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.
روز 9 ام ماه: همان روز تعبیرش ظاهر می شود.
روز 11 ام ماه: شمسی : بعد از 20 روز.
روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبیر می شود.
در روز 14 ام ماه: بعد از 26 روز.
در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز.
در روزهای 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسی ، تعبیرش در همان روز پیدا می شود.

تعبیر خواب خوب و بد در ماه های قمری:
ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.
ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.
جمادی الاول: خریدو فروش نکند.
جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.
ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.
ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.
رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.
شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.
ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .
ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است

خواب خوب و بد در ماه های قمری:

ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.

ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.

جمادی الاول : خریدو فروش نکند.

جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.

ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.

رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.

شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.

ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی:

در روایت ازسلمان فارسی (ره):
روز ۶ ام ماه: بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.
روز ۹ ام ماه: همان روز تعبیرش ظاهر می شود.
روز ۱۱ ام ماه: شمسی : بعد از ۲۰ روز.
روز ۱۳ ام ماه : بعد از ۹ روز تعبیر می شود.
در روز ۱۴ ام ماه: بعد از ۲۶ روز.
در روز ۱۵ ام ماه : بعد از ۳ روز.
در روزهای ۲۸ ام، ۲۹ ام و ۳۰ ام ماه شمسی ، تعبیرش در همان روز پیدا می شود.

ازائمه معصومین صلوات الله علیهم منقول است که هر کس خوابی ببیند و تعبیر آن را خواهد که بداند ببیند که از ماه چند شب گذشته است ، به عوض هر شب یک سوره از سوره های قرآنی شمارش کند و بعد از آن در آن سوره نیز به عدد هر شبی که گذشته یک آیه بشمارد . در آیه آخر تعبیر خواب او خواهد بود . مثلا اگر از ماه ده روز گذشته باشد ده سوره از اول قرآن بشمارد . سورۀ دهم آیۀ دهمِ همان سوره تعبیر خواب او خواهد بود . « به شرح زیر »

اگر در« شب اول ماه » خواب دیده شود ، سوره اول قرآن « فاتحه الکتاب » است و آیۀ اول ( بسم الله الرحمن الرحیم ) است . این آیه اشاره است بر کسی که در شب اول ماه واقعه ای دیده باشد و از معنی آن چنین استنباط می شود که : مکتوبی یا حکمی از شخص بزرگی برای او برسد که سبب خوشحالی او بوده باشد و بنا بر قول جمعی که آیۀ اول « الحمد الله رب العالمین » را می دانند و از معنی آن چنین بر می آید : یک نعمتی که قبل از این نبوده به او می رسد و آن شخص شکران نعمت را بگوید .

اگر در « شب دوم ماه » خواب دیده شود سورۀ دوم قرآن « بقره » است . بنا بر اختلاف مفسرین از معنی این حروف « آلم » و به قول آیۀ دوم « ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین » – از « الم » چنین استنباط می شود که : خواب بیننده بر امری مطلع می شود که تا آن زمان در خاطرش نگذشته باشد و از « ذلک الکتاب » چنان استنباط می شود که حکمی یا نامه ای به او می رسد که سبب خوشحالی و منزلت و جاه او می شود .

اگر در « شب سوم ماه » خواب دیده شود ، سوره سوم سورۀ « آل عمران » است و آیۀ سوم این است که « نزل علیک الکتاب » تا آخر آیه – و از معنی این آیه چنان استنباط می شود که : سه چیز متعاقب به او می رسد . سه آیه دلالت بر رسیدن این سه چیز دارد.

اگر در « شب چهارم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ چهارم سورۀ « نساء » است و آیۀ چهارم « واتوا النساء صدقاتهن نحله » تا آخر آیه – از معنی این آیه چنین استنباط می شود که : زنی مجدد یا مالی عظیم به خانۀ خواب بیننده می رسد یا هدیۀ مرغوبی به او می دهند .

اگر در« شب پنجم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ پنجم سورۀ « مائده » است و آیۀ پنجم « الیوم احل لکم الطیبات » تا آخر آیه – از معنی این آیه چنین استنباط می شود که : از اهل کتاب مثل نصاری و یهودی نفعی با طعام حلالی به خواب بیننده می رسد و شاید به نوعی دیگر به خوشحالی مبدل شود .

اگر در « شب ششم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ ششم ، سورۀ « انعام » است و آیۀ ششم « الم یرواکم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض » تا آخر آیه – از معنی آیه چنین بر می آید که : خبری ناخوش به صاحب خواب می رسد و یا صاحب دولت از عظمت می افتد.

اگر در « شب هفتم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ هفتم سورۀ « اعراف » است و آیۀ هفتم به قولی « والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون » – از معنی آیه چنان استنباط می شود که : کاری از کارهای خود را به جمعی واگذار می کند . بعضی از آنها در جهت کار سعی و کوشش می کنند که باعث رفعت ایشان می شود و بعضی دیگر در انجام آن کار اهمال و تقصیر می کنند که آنها از نظر خواب بیننده می افتند .

اگر در « شب هشتم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ هشتم سورۀ « انفال » است و آیۀ هشتم « لیحق الحق و یبطل الباطل و لوکره المجرمون » – از معنی آیه چنان استنباط می شود که : میان خواب بیننده و شخص دیگر کدورت و یا دعوایی بوده که به حاکم یا قاضی و امثال این طایفه رجوع می کند و حق معلوم خواهد شد که به نفع خواب بیننده خواهد بود .

اگر در « شب نهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ نهم ، سورۀ « توبه » است و آیۀ نهم « اشتروا بایات الله ثمنا » تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین استنباط می شود که : دو نفر به جهت قطع معامله نزد خواب بیننده می آیند و فاسقان و ( عهد شکنان ) البته به کیفر اعمال خود می رسند .

اگر در « شب دهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ دهم سورۀ « یونس » است و آیۀ دهم « دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم » تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین استنباط می شود که : از خواب بیننده کار خیر و عمل صالحی به وجود می آید که در دنیا و آخرت به او نفعی می رسد .

اگر در « شب یازدهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ یازدهم سورۀ « هود » است و آیۀ یازدهم « الا الذین صبروا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفره و اجر کبیر » – از معنی آیه چنین بر می آید که : برای خواب بیننده کاری پیش می آید که از نظر مردم مشکل است ولی چون صبر کند موجب نیک نامی و راحتی ایام عمر او خواهد شد .

اگر در « شب دوازدهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ دوازدهم سورۀ « یوسف » است و آیۀ دوازدهم « ارسله معنا غدا یرتع » تا آخر آیه – و از معنی آیه چنان بر می آید که : عزیزی مثل فرزند و امثال آن از او دور می شود و عاقبت آن دور افتاده بخیر باشد و خواب بیننده را از او کدورتی بهم رسد و عاقبت او بسیار خوب باشد .

اگر در « شب سیزدهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ سیزدهم سورۀ « رعد » است و آیۀ سیزدهم « یسبح الرعد بحمده و الملائکه » تا آخر آیه – از معنی آیه چنین بر می آید که چیزی باعث ملال خاطر باشد به خواب بیننده برسد فبهاالقیاس

اگر در « شب چهاردهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ چهاردهم سورۀ « ابراهیم » است و آیۀ چهاردهم « ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلک » تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین استنباط می شود که : کسی که دوست یا دشمن خواب بیننده باشد به او می رسد . فبهاالقیاس .

اگر در « شب پانزدهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ پانزدهم سورۀ « حجر » است و آیۀ پانزدهم « لقالوا انما سکرت ابصارنابل نحن مسحورون » – از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که : شخصی با بینندۀ خواب گفتگوی بی حساب و باطل می کند و به جایی نخواهد رسید و کار بینندۀ خواب خوب خواهد شد .

اگر در « شب شانزدهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ شانزدهم سورۀ « نحل » است و آیۀ شانزدهم اینست « و علامات و بالنجم هم یهتدون » – و از معنی آیه چنین بر می آید که : به شخص خواب بیننده حالتی غیر از حالت اول که داشته دست می دهد و از طرف شخص خوب ، بزرگی و عظمت به او در هر باب خواهد رسید .

اگر در « شب هفدهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ هفدهم سورۀ « بنی اسرائیل » است و آیۀ هفدهم اینست « و کم اهلکنا من القرون » تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین استنباط می شود که امری که موجب ملال خاطر خواب بیننده باشد و موجب حزن و اندوه او می شود برایش ظاهر خواهد شد ولی عاقبت او بخیر است و خیرات و تصدق نماید که رفع بلا کند .

اگر در « شب هجدهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ هجدهم سورۀ « کهف » است و آیۀ هجدهم اینست « و تحسبهم ایقاظا و هم رقود » تا آخر آیه – از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که : منزلی مجدد یا ملکی مجدد در تصرف خواب بیننده در خواهد آمد و یا قبل از آن خبری به غلط به او می رسد که در آخر معلوم می شود که آن خبر غلط است .

اگر در « شب نوزدهم ماه » خواب دیده سود ، سورۀ نوزدهم سورۀ « مریم » است و آیۀ نوزدهم اینست « قال انما رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا » – از معنی آیه چنین استنباط می شود که : فرستاده ای از طرف شخص بزرگی نزد خواب بیننده می آید و خبرهای دل پسند و گوارا به او خواهد رسید .

اگر در « شب بیستم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیستم ، سورۀ « طه » است و آیۀ بیستم اینست « فالقیها فاذا هی حیه تسعی » – از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که : دلیلو منطق قوی مثل عصای موسی و ید بیضا در تحت اختیار خواب بیننده در خواهد آمد و به این طریق واقعۀ خود را قیاس می کند .

اگر در « شب بیست و یکم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیست و یکم سورۀ « انبیاء » است و آیۀ بیست و یکم این است « ام اتخذوا الهه من الارض هم ینشرون » – از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که : شخصی با خواب بیننده در خصومت است و خصومت را برطرف می کند و بدین ترتیب حاجت خود را قیاس نماید .

اگر در « شب بیست و دوم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیست و دوم سورۀ « حج » است و آیۀ بیست و دوم این است « کلما ارادوا ان یخرجوا منها » تا آخر آیه – از معنی آیه چنین استنباط می شود که : برای خواب بیننده اتفاقی روی می دهد که موجب ملال خاطر او خواهد شد که هر چه سعی کند از آن خلاصی نمی یابد .

اگر در « شب بیست و سوم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیست و سوم سورۀ « مومنین » است و آیۀ بیست و سوم این است « و لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم » تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین بر می آید که : از طرف شخص بزرگی ، خیر و خوبی برای خواب بیننده می رسد که باورش نمی آید و یا نصیحتی به شخصی می کند و آن شخص باور نمی کند .

اگر در « شب بیست و چهارم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیست و چهارم سورۀ « نور » است و آیۀ بیست و چهارم این است « یوم تشهد علیهم » تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که : خواب بیننده با شخصی دعوا و خصومتی دارد که آن شخص بر او ظفر می یابد و یا خواب بیننده با دلیل و برهان بر او غالب خواهد شد .

اگر در « شب بیست و پنجم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیست و پنجم سورۀ « فرقان » است و آیۀ بیست و پنجم این است « و یوم تشفق السماء بالغمام و نزلنا الملائکه تنزیلا » – از معنی آیه چنین استنباط می شود که : خواب بیننده به مصیبتی عظیم و امری ناخوش و خصومت و گفتگوی ناشایسته مبتلا می شود .

اگر در « شب بیست و ششم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیست و ششم سورۀ « شعرا » است و آیۀ بیست و ششم این است « قال ربکم و رب ابائکم الاولین » – و از معنی آیه چنین بر می آید که : شخص بسیار خوب و معقولی طرف نصیحت و موعظۀ او خواهد شد که خواب بیننده در جواب و سوال بر دشمن خود پیروز می شود و خوشحال می گردد .

اگر در « شب بیست وهفتم ماه » خواب دیده شود ،سورۀ بیست و هفتم سورۀ « نمل » است و آیۀ بیست و هفتم این است « قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین » – از معنی آیه چنین استنباط می شود که : جاسوسی خبری به خواب بیننده می رساند و او در صدد تفحص این خبر می رود که صحت این خبر بر او معلوم شود .اگر در « شب بیست و هشتم ماه » خواب دیده شود ،

سورۀ بیست و هشتم سورۀ « قصص » است و آیۀ بیست و هشتم این است : « قالذلک بینی و بینک ایما الاجلین » تا آخر آیه – از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که : کار مهمی برای خواب بیننده پیش می آید که جهت انجام آن کار صاحب اختیار است ولی از نظر عقل و تدبیر هر چه سعی کند مورد قبول نیست .

اگر در « شب بیست ونهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیست و نهم سورۀ « عنکبوت » است و آیۀ بیست و نهم این است « قال رب انصرنی علی القوم المفسدین » . از معنی آیه چنین بر می اید که : خواب بیننده مامور می شود هت اصلاح مفسدین که اگر با آن ها جنگ کند پیروز خواهد شد و همۀ احوالات او انشاء الله خوب خواهد شد.

اگر در « شب سی ام ماه » خواب دیده شود ، سورۀ سی ام سورۀ « رم » است و آیۀ سی ام این است « فاقهم وجهک للدین حنیف فطره » تا آخر آیه – از معنی آیه چنین استنباط می شود که : برای خواب بیننده کاری پیش می اید که جماعتی می خواهند او را از آن کار منع کنند و او حرف آنها را گوش نمی کند که البته برایش عین صواب است.

خواب در چه زمان هایی تعبیر دارد؟

بسیاری از افراد هستند که به خواب هایشان زیاد تر از حد اهمیت می دهند. جالب اینجاست که بدون هیچ قانون و منطقی خواب های خود را هم تعبیر می کنند و چه بسا هم تعابیر خواب را به شوم تعبیر می کنند و احوال خود و اطرافیان را کاملا به هم می ریزند. در مورد خواب حقایقی از زبان ائمه بزرگوار علی الخصوص حضرت امام صادق علیه السلام وجود دارد که خوب است این تعابیر خواب ها را مورد توجه قرار دهید.

انیا زمانی که به تعبیر خواب می پردازید سعی کنید در درجه ی اول، به تعبیر خواب امام صادق علیه السلام مراجعه کنید. اگر چنین کنید قطعا از تعبیر خواب خود پشیمان نخواهید شد.

در روایتی از امام صادق علیه السلام می خوانیم که در روزهای اول و آخر ماه قمری، خواب تعبیر ندارد، یا اینکه در روز دوم و سوم ماه قمری، خواب برعکس تعبیر می شود و در برخی ایام خواب تعبیر دارد.

البته کمیت و کیفیت تعبیر خواب در این روزها توسط امام علیه السلام بیان نشده است اما قدیمی تر ها همیشه می گویند وقتی خواب می بینید بر سر آب روان یا جوی روان بروید و دستتان را در آب کرده و بلند کنید و بگویید: یا محمد خواب دیدم یا علی تعبیر کن.. در چنین صورتی ان شا الله تعبیر خواب شما به خیر و خوشی خواهد بود

طبق بیام امام بزرگوار علیه السلام تعابیر به صورت زیر می باشد:

خواب دیدن اول ماه ، باطل است
دوم و سوم ، برعکس بود
چهارم و پنجم ، به تأخیر افتد
ششم و هفتم و هشتم و نهم ، آنچه را بیند، راست بود
دهم و یازدهم و دوازدهم ، به تأخیر افتد
سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ، نه خیر باشد و نه شر ، باطل است
شانزدهم و هفدهم ، به تأخیر افتد
هجدهم و نوزدهم ، درست باشد
بیستم و بیست و یکم ، دروغ باشد
بیست و دوم و بیست وسوم ، فرح و شادی باشد
بیست و چهارم و بیست و پنجم ، برعکس باشد
بیست و ششم و بیست و هفتم نیز برعکس باشد
بیست و هشتم ، درست باشد
بیست و نهم و سی ام ، راست باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + 10 =

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس